látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 104 hónap
Eltelt napok száma 3126 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 971 fő
- Napi új álláshelyek 165 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 855 735 fő


Célállapot -338 735 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Tájékoztató, annak kötelező tartalmi elemei
Vállalkozói járadék
Munkaügyi statisztikák - Szociális költségek
Fizetés nélküli szabadság
Munkaerő kölcsönzés - Ki és mikor gyakorolhat kölcsönbeadói tevékenységet
Határozott időre szóló munkaszerződés-módosítás
Alkalmi foglalkoztatás - orvosi vizsgálatok
Utazási költségtérítés
Felelősség a leltárhiányért
Szakképzési hozzájárulás

Munkaügy

Kirendelés

Kirendelés csak bizonyos törvényi feltételek megléte esetén valósul meg

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A kirendelés törvényi fogalma

Kirendelésről beszélünk, ha - munkáltatók között létrejött megállapodés alapján - a munkáltató a munkavállalóját más munkáltatónál történő munkavégzésre kötelezi  . E kötelezés széban vagy írásban (a munkavállaló kérésére pedig kötelezően írásban) történhet. Közös a kirendelés és a kiküldetés között, hogy a munkavállaló munkavégzésére mindkét esetben a szokásostól eltérő helyen kerül sor, de míg a kiküldetés során ez az eltérő helyen történő munkavégzés továbbra is az eredeti munkáltatónál történik, addig a kirendelésnél a munkavállaló másik munkáltató részére - rendszerint annak irányítása alatt - végez munkét .

Kirendelés feltételei

Kirendelés csak bizonyos törvényi feltételek megléte esetén valésul meg:

A munkavállaló kirendelésére ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor (ha ellenérték mellett történik, akkor nem kirendelésről, hanem munkaerő-kölcsönzésről van szé)  . A jogszabály segítséget nyújt e feltétel meglétének eldöntéséhez, amikor kimondja, hogy mely esetek minősülnek ellenszolgáltatás nélküli kirendelésnek. Nincs szé ellenszolgáltatásról, ha

a) a két munkáltató megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét, az ezzel járó közterheket és a kirendeléssel felmerülő költségeket az a munkáltató viseli, amelyhez a munkavállalót kirendelték, vagy

ab) munkáltatók között díjfizetésre, illetve egyéb elszámolásra - a kirendelésen kívül eső okból - valamely szolgáltatás igénybevétele miatt kerül sor  .

A két munkáltató tulajdonosi viszonyban álljon egymással; E feltételnek valé megfelelés érdekében tehát a munkavállaló olyan munkáltatónál legyen kötelezett a munkavégzésre

ba) amelynek tulajdonosa - részben vagy egészben - azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy

bb) a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy

bc) a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonya alapján áll kapcsolatban egymással  .

A munkáltatói jogok gyakorlása kirendelés esetén

A munkáltatói jogkör gyakorlását - esetlegesen annak megosztását - a munkáltatók külön megállapodásban rögzíthetik. Ha azonban ilyen egyezség nem születik, a munkaviszonyból származé jogok és kötelezettségek azt a munkáltatót illetik meg, illetve terhelik, amelyikhez a munkavállalót kirendelték. Ez alél kivétel a kirendelt munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése, amely jogot kizárólag a kirendelő munkáltató gyakorolhatja  .

A fenti rendelkezésnek megfelelően a Legfelsőbb Bíréság Munkaügyi Kollégiuma egyik állásfoglalásában rögzítette, hogy a kirendelés során bekövetkezett egészségkárosodás következményeiért a munkáltatói jogokat gyakorlé munkáltató a felelős, amelyet e joga alapján a munkavállalóval szemben kötelezettségek terheltek. A törvény a munkáltató részére kötelezettségként írja elő a munkavállaló tájókoztatását a munkáltatói jogok gyakorléjának személyéről  . Bár nem kötelező, hogy e tájókoztatás írásban történjen meg, mégis célszerű ennek a formának az alkalmazása.

A kirendelés törvényi korlátai

Kirendelés esetén a munkavállaló foglalkoztatása során alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés munkaidőre és pihenőidőre, valamint - ha a munkavállalóra kedvezőbb - a munka díjazására vonatkozó rendelkezéseit  .

A kirendelés korlátai vonatkozásában a jogszabály az átirányításra és kiküldetésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazását írja elő  . Ennek értelmében:

a kirendelés sem járhat - különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel -aránytalan sérelemmel a munkavállalóra nézve  ;

a kirendelés várhaté időtartamáról a munkáltatónak a munkavállalót tájókoztatnia kell;

időtartambeli korlátok: a kirendelés alapján történő munkavégzés időtartama - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nem haladhatja meg naptári évenként a negyvennégy munkanapot, ha a kirendelés időtartama egy munkanapon belül a négy érát meghaladja, azt egy munkanapként kell számításba venni (egy naptári éven belül a több alkalommal elrendelt kirendelések időtartamát össze kell számítani)  ;

nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben végzendő munkára a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig (ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a gyermekét egyedül nevelő férfira is)  .

Külföldi kiküldetés és kirendelés

Speciális szabályokat kell megfelelően alkalmazni abban az esetben is, ha valamely belföldi munkáltató munkavállalója külföldön végez munkét kirendelés keretében, és a munkavégzés helye szerinti jogszabályok erre vonatkozóan más rendelkezést nem tartalmaznak  .

A Munka Törvénykönyve megjelöli azokat az eseteket, amikor e különös szabályokat mégsem kell alkalmazni:

a kereskedelmi hajózási tevékenységet folytató munkáltató tengerjáré hajón foglalkoztatott személyzete tekintetében, illetve

a szállítási szerződés alapján az áru első összeszerelését vagy beszerelését végző - a szállíté által kiküldött - munkavállalóra a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke és a legalacsonyabb munkabér tekintetében, amennyiben a kiküldetés ideje nem haladja meg a 8 napot, kivéve, ha a jogszabályban felsorolt tevékenységeket végzik  .

A munkavállaló díjazása kirendelésnél

Hogy a kirendelésnél a munkavállalót mekkora munkabér illeti meg, az elsősorban a felek megállapodásán múlik. Arra az esetre, ha nincs eltérő tartalmú egyezség erre vonatkozóan, a munkavállalót a munkaszerződése szerinti munkabér illeti meg  . A munkabér meghatározása során figyelemmel kell lenni az azon rendelkezésekre is, hogy kirendeléskor - a munkavállaló foglalkoztatása során - alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződésnek a munka díjazására irányadó szabályait is, de csak akkor, ha az a munkavállalóra nézve kedvezőbb  . Amennyiben a munkavállaló a kirendelés során - részben vagy egészben - a munkakörébe nem tartozé feladatokat lát el, a munkabér megállapítása tekintetében a kiküldetés díjazásáról szóló szabályok a kirendelésnél is alkalmazandék, vagyis

ha a munkavállaló eredeti munkaköre helyett más munkakörbe tartozé feladatokat lát el, a munkavállalót az átirányítás teljes időtartamára a ténylegesen végzett munka alapján illeti meg díjazás, de az nem lehet kevesebb a munkavállaló átlagkereseténél;

ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett, munkaidejének meghatározhaté részében más munkakörbe tartozé feladatokat lát el, a munkavállalót a - minimálisan a munkavállaló átlagkeresetét elérő - díjazés a ténylegesen ellátott feladatok arányában illeti meg,

ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett oly médon végez más munkakörbe tartozé feladatokat, hogy a két munkakörbe tartozé munkavégzés időtartama nem különíthető el, a munkavállalót a munkabérén felül külön díjazás (helyettesítési díj) illeti meg, a helyettesítési díj mértékét a kirendelés alapján végzett munkára irányadó díjazés alapulvételével kell megállapítani  .

Kirendelésnél ugyancsak alkalmazandék a kiküldetésnél tárgyalt, a belföldi kiküldetés miatti utazási időnek a munkaidőt meghaladó részére járó díjazására, az utazási idő meghatározására, valamint a költségtérítésre irányadó szabályok is  .

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2016.

- Egy nagy minimálbér-emelés csak fokozná a munkaerőpiaci bajokat

- Már félig rokkant a magyar, mire eléri a nyugdíjkorhatárt

- Félezren maradhatnak munka nélkül Hargita megyében

- Varga: közel a kompromisszum

- A kamionsofőrök helyét is átveszik a robotok

- Kedvezőtlenül alakul a migránsok munkaerő-piaci integrációja

2012.

- Jövőre is támogatja a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását a kormány

2011.

- Negyedmillió közmunkás

- A rokkantsági ellátás legkevesebb a minimálbér 30 százaléka lehetne

2005.

- Egyelõre nincs alku a minimálbérrõl

2004.

- A prémium évek programról - Lehetõség a nyugdíj elõtt álló köztisztviselõknek

- Több mint 57 milliárd forint humánerõforrás-fejlesztésre

Ön a 114184 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.196.190.32