látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 104 hónap
Eltelt napok száma 3126 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 971 fő
- Napi új álláshelyek 165 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 855 735 fő


Célállapot -338 735 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Készenlét, annak díjazása
Távolléti díj
Román, Bulgár állampolgár foglalkoztatása
Vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések
Munkaügyi statisztikák - Egyéb munkaerőköltség
Alaki kötöttség a munkaviszony megszüntetéseknél
Csoportos leltárfelelősség
Szabadság kiadása, idejének meghatározása, tervezése
2011 - Minimálbér, foglalkoztatás, munkavállalás, munkaerőpiac
Diákmunka

Szótár

Védőeszközök biztosítása

Fogalom meghatározás

Megjelent: 2010. november 09., kedd | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkavédelemre vonatkozó alapelőírásokat keretkövetelményként a munkavédelemről szóló l993. évi XCIII. törvény (Mvt.) rögzíti. Az egyéni védelem jelentőségét hangsúlyozza, hogy az alapkövetelmények már törvényi szinten megfogalmazédnak.

a) Megfelelőség tanúsítás követelményei

Munkahely, létesítmény, technolégia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárhaté követelmények megtartásával történhet. [Mvt. 18. § (1) bekezdés]

A munkavállalók részére csak olyan egyéni védőeszközök adhaték ki, amelyek rendelkeznek a szükséges megfelelőség tanúsítással. Az Mvt. erre vonatkozóan a következőket írja elő:

Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni. [Mvt. 18. § (4) bekezdés]

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter meghatározza az egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata, EK-típustanúsítványa kiadásának, valamint az egyéni védőeszközök minőségét biztosíté rendszer, továbbá a gyártás minőségirányítási rendszere ellenőrzésének részletes szabályait.  [Mvt. 18. § (5) bekezdés]

Az előzőeknek megfelelően kiadott, az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet hatálybalépésének időpontja: 2008. december 18. (Megjelent: Magyar Közlöny 2008. december 3., 170. szám) [Az SZMM rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztette a 2/2002. (II. 7.) SzCSM rendelet, amely hatálybalépésének időpontja 2004. május 1-je volt.]

b) Egyéni védőeszköz alkalmazhatósága

Az Mvt. a megelőzés fokozatainak elve alapján határozza meg az egyéni védőeszköz alkalmazhatóságát. Ennek értelmében azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve a hatásos védelmet zárt technolégia alkalmazásával, ha ez nem oldhaté meg akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések - szükség szerinti együttes - alkalmazásával kell megvalésítani. [Mvt. 44. § (1) bekezdés].

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalésításakor általános követelményként köteles a munkáltató figyelembe venni a kollektív műszaki védelem elsőbbségét az egyéni védelemhez képest. [Mvt. 54. § (1) bekezdés h) pont]

Ezzel összhangban az Mvt. konkrét követelményt is támaszt:

Ha a munkahelyre előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megévása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni [Mvt. 33. § (2) bekezdés].Ez a védőeszköz alkalmazás lehetőségének egy (az Mvt.-ben nevesített) esete, amikor megfelelően kiválasztott - elsősorban légzőszerveket - védő eszközt kell biztosítani.

A szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal - gondoskodni kell a munkavállalók időjárós elleni védelméről (Mvt. 34. §). A körülmények ismeretében a munkáltató dönt az alkalmas intézkedésről.

c) Kockázatértékelés

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. [Mvt. 54. § (2) bekezdés]

Az esetek zömében műszeres vizsgálatot igényel (zajmérés, légszennyezettség mérése stb.), mivel a megfelelő védelmet nyújté egyéni védőeszközök csak a mért értékek ismeretében határozhaték meg. A mindezek alapján meghatározott védőeszköz típus közül kell kiválasztani a legalkalmasabbakat.

A munkáltató a külön jogszabályok figyelembevételével köteles megtenni minden indokolt intézkedést veszély esetére a munkahely kiürítésének, továbbá a tűzvédelmi, katasztréfavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges, arra alkalmas munkavállalók kijelölése, létszámuk meghatározása, felkészítésük és megfelelő egyéni védőeszközzel valé ellátásuk érdekében [Mvt. 54/A. § (2) bekezdés]

d) Egyéni védőeszközt természetben kell juttatni

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. [Mvt. l8. § (2) bekezdés].

Az Mvt. előző előírásából következik, hogy a munkáltató az egyéni védőeszközt természetben köteles a munkavállaló számára biztosítani.

e) Egyéni védőeszközök használata

Az Mvt. nem fogalmaz meg részleteket arról, hogy mikor mely módszerrel kell védeni a munkavállaló egészségét, testi épségét. Követelményeket támaszt azonban arra az esetre, amikor egyéni védőeszközt kell alkalmazni a veszélyes munkafolyamatoknál, technolégiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsíté hatásuk csökkentése érdekében. Ezzel összefüggésben előírja, hogy

a veszélyforrások ellen védelmet nyújté egyéni védőeszközöket meg kell határozni,

azokkal a munkavállalókat el kell látni,

használatukra ki kell oktatni,

használatukat meg kell követelni [Mvt. 42. § b) pont].

E négy elvárás maradóktalan teljesítése jelentős terhet és felelősséget ré a munkáltatókra, tekintettel e feladatok műszaki, munkaegészségügyi, jogi, pénzügyi vonzatára. E követelmény - ki nem mondottan, de elkerülhetetlen médon - magába foglalja azt is, hogy a munkáltatóknak mindenekelőtt meg kell határozniuk azokat a kockázatokat, amelyek az adott munkahelyen fennállnak.

A védőeszközöket a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartani [Mvt.  42. § c) pont]

A munkáltató kötelezettsége, hogy biztosítsa a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pétlását [Mvt. 54. § g) pont]

f) Tájókoztaté

A rendeltetésszerű használhatóság alapfeltétele, hogy a munkáltató rendelkezzen az egyéni védőeszköz úgynevezett tájókoztatójával és annak tartalmát a munkavállaló tudomására hozza. A tájókoztató az egyéni védőeszköz tartozéka, amely tartalmazza a tárolására, kezelésére, karbantartására, tisztítására, időszakos vizsgálatára vonatkozó tudnivalékat. [Mvt. 2. § (4) bekezdés, SZMM rendelet 3. § (14) bekezdés, 5. § (5) bekezdés e) pont, 10. § (2) bekezdés, 11. § (6) bekezdés, és 3. melléklet 1.4 pont].

g) Szabványok alkalmazása

Az Mvt. értelmében az egyéni védőeszközre vonatkozó részletes előírásokat külön jogszabály, Szabályzat (11. §) és szabvány tartalmazza [Mvt. 47. §]

Egyéni védőeszközök esetében a követelményekre, vizsgálatokra és a megjelölésre vonatkozó előírásokat elsősorban a honosított harmonizált szabványok tartalmazzák. E szabványok azok, amelyeket az Európai szabványügyi szervezetek által elfogadott műszaki leírás, amelynek hivatkozási számát az Európai Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdette, és amelyet nemzeti szabványként közzétettek.

A honosított harmonizált szabványok jelentős része nemzeti szabványként jelenik meg. A nemzeti szabványok hazai kidolgozás esetén MSZ jelzettel, az átvett (honosított) szabványoknál pedig az eredetre utalé kiegészítő pl. MSZ EN, MSZ ISO jelzettel vannak ellátva.

Az Mvt. korábban idézett előírása értelmében az egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, szállítása, forgalmazása (importálása) használatbavétele, viselése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottak, ennek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárhaté követelmények megtartásával történhet. Az adott területen érvényben lévő szabványok olyan követelményeket állítanak fel, amelyek legjobban megfelelnek az adott terület tudományos technikai színvonalának. Függetlenül tehát attól, hogy a szabványok követése önkéntességen alapul, a munkavédelmi szempontok érvényesítése során az érvényben lévő szabványok tartalmának teljesítése megkövetelhető. Az egyéni védőeszközök megfelelőség vizsgálata elsődlegesen harmonizált szabványok alapján történik.

 

3. Munkáltaté - munkavállaló alapvető feladatai

a) Az egyéni védőeszközt kötelező használni

A munkáltató és a munkavállaló együttműködését célozza a törvény (Mvt.), mivel mindkét fél jogát és kötelezettségét meghatározza. A munkavállaló köteles az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárhaté tisztításáról gondoskodni [60. §], így nemcsak joga az egyéni védőeszközök használata, hanem kötelezettsége is. E kötelezettség fennállása azonban nem mentesíti a munkáltatót a rendszeres ellenőrzése, ezen keresztül e kötelezettség érvényre juttatásának felelőssége alél. Az ellenőrzés a megelőzés egyik eszköze.

A munkavállaló ugyanakkor jogosult megkövetelni a munkáltatójától a munkavégzéshez szükséges védőeszközök biztosítását [61. § c) pont].

Láthaté, hogy amit a törvény az egyik fél kötelezettségeként fogalmaz meg, azt a másik fél jogaként is megjeleníti.

Az eddigiekből is kitűnik, hogy a törvény kellő hangsúllyal foglalkozik az egyéni védőeszközökkel. Azt az elvárást, hogy a munkáltatók is megfelelő színvonalon foglalkozzanak e területtel az a garanciális előírás szolgálja, mely egyfelől megköveteli, hogy az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjót a munkáltató írásban határozza meg, másfelől kiköti, hogy e feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül [Mvt. 56. §]

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles

-  a munkabiztonsági szaktevékenység, a munkaegészségügyi szaktevékenység, illetőleg az 57-58. §-okban előírtak ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt biztosítani [Mvt. 54.§ (7) bekezdése], valamint

-  biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiéniés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pétlását;    [Mvt. 54.§ (7) bekezdés g) pontja]

b) Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjónek meghatározása

Az Mvt. önállé szakaszban külön hangsúlyozza, hogy a megfelelő képesítéssel rendelkező személy feladata különösen az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjónek meghatározása (56. §). [Mvt. 57. § (3) bekezdés g) pont]

E személy foglalkoztatása - a formájától függetlenül - természetesen nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalésításáért az Mvt.-ben meghatározott felelősége alél.

c) Soron kívüli vizsgálat

A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technolégiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül vizsgálnia kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés - a veszélyeztetés jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. [Mvt. 23. § (2) bekezdés a) pont]

Egyéni védőeszközzel történt munkabaleset esetén a megfelelőség vizsgálata annak megállapítását jelenti, hogy a fennállé kockázatok ellen a megfelelő védőeszközt biztosították-e, azt rendeltetésszerűen használták-e, elsődlegesen ide értve, hogy a védőeszköz a védelmi képességét megőrizte-e? Ennek keretében a munkáltató belső előírását (meghatározás), a kiválasztás, illetőleg használat szakszerűségét kell vizsgálni. Nem tartozik ide az EK-típustanúsítvány kiadását követően a bejelentett tanúsíté szervezet által lefolytatott ellenőrző vizsgálat, csak az EK-típustanúsítványban meghatározottak alapján a tájókoztatóban is rögzítettek betartásának vizsgálata.

 

4. A munkavédelmi képviselő szerepe az egyéni védőeszköz ellátás során

A munkavédelmi képviselő jogai között az egyéni védelemmel kapcsolatos feladatok megvalésulásáról történő meggyőződés is megtalálhaté. A munkavédelmi képviselő - az Mvt. 70. §-ában leírtakat is figyelembe véve - jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen

-  a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról.[72. § (1) bekezdés].

 

5. Munkavédelmi hatóság és a munkavédelmi hatóság felügyelőjónek jogai

Az Mvt. természetesen az OMMF - regionális - Munkavédelmi Felügyelőségeinek a munkahelyre kiterjedő ellenőrzési jogosultsága között megnevezi az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítését is, amely szerint a munkavédelmi hatóság felügyelője jogosult

a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik a 18. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott okirattal [Mvt. 84.§ (1) bekezdés j) pont].E tekintetben a felügyelő a határozatának azonnali végrehajtását rendelheti el [Mvt.84.§.(3) bekezdés]

A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulaszté, és ezzel a munkavállalók életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben. [Mvt. 82. § (1) bekezdés]

Az Mvt. az egyéni védőeszközök működőképtelenségét (alkalmatlanságát), illetve hiányát a munkavállaló életét, egészségét vagy testi épségét érintő közvetlen és súlyos veszélyeztetésnek minősíti. [Mvt. 63. § (2) bekezdés]. Ez az előírás olyan helyzetet nevesít, amely fennállásakor

a munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést [63. § (1) bekezdés], illetőleg

munkavédelmi bírság alkalmazhaté (Mvt. 82. § (2) bekezdés e) pont].

 

6. Egyéni védőeszközök megfelelőségének értékelése

Az egyéni védőeszközök megfelelőségének értékelése 2008. december 18-ától az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelésének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerint történik.

a) Ionizálé sugárzás elleni védőeszközök

A 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében külön jogszabály vonatkozik az ionizálé sugárzás elleni védőeszközök megfelelőségének a vizsgálatára és tanúsítására. E külön jogszabály a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

A hivatkozott EüM rendelet 4. § (1) bekezdése a következőket írja elő:

Az atomenergia alkalmazása körében használt, ionizálé sugárzást kibocsáté vagy radioaktív sugárforrást tartalmazé berendezés (a CE jellel rendelkező berendezések kivételével), valamint sugárzás elleni védőeszköz (a továbbiakban együtt: berendezés) csak akkor hozhaté forgalomba, illetve akkor alkalmazhaté, ha a „Fodor József" Országos Közegészségügyi Központ Országos „Frédéric Joliot-Curie" Sugáregészségügyi és Sugárbiolégiai Kutaté Intézete (OSSKI) szakvéleménye alapján az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Tisztifőorvosi Hivatala (OTH) a berendezést vagy sorozatgyártás esetén annak prototípusát sugárvédelmi szempontból megfelelőnek minősítette, és arról minőségi bizonyítványt ad ki, melynek alapján a berendezés a H jelzést megkaphatja.

Az EüM rendelet a 6. §-ában rögzíti, hogy a sugárvédelmi szempontból megfelelőnek minősített berendezések jegyzékét az OTH az Egészségügyi Közlönyben évente közzéteszi.

b) Az egyéni védőeszközök kategériái

Az egyéni védőeszközök megfelelősége tanúsítását a kategériáik szerint eltérő követelmények határozzák meg.

Az egyéni védőeszközöknek 3 kategériája van.

A kategériába sorolás összetartozé szempontjai:

a védelmi szint,

a védelmi szint megítólhetősége,

a védelmi szint és a rendeltetés összhangja, illetőleg a megjelenési forma.

 c) EK-megfelelőség nyilatkozat

EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyárté írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz a mintának és az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak megfelel. [Mvt. 87. § 1/B. pont]

Az EK-megfelelőség nyilatkozatot a gyárté vagy a gyárté EGT-államok területén letelepedett meghatalmazott képviselője állítja ki, amely lényegét tekintve írásbeli nyilatkozat arról, hogy a védőeszköz a mintának és a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet előírásainak megfelel.

meghatalmazott képviselő: bármely e rendeletben előírt kötelezettségnek a gyárté helyett és nevében valé teljesítésére a gyárté által meghatalmazott személy [18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 3. § 9. pont]

Az 1. kategériájú védőeszközöket a gyárté tanúsíthatja EK-megfelelőség nyilatkozattal

az EGT-államokban, illetőleg

nemzetközi szerződés vagy viszonosság esetén harmadik országban

gyártott védőeszköz esetében.

Ellenkező esetben a védőeszközt legalább 2. kategériába tartozénak kell tekinteni, és annak megfelelően eljárni.

A 3. kategériába tartozé védőeszközök esetében a gyárté köteles a gyártási folyamata végén a terméket termékellenőrzés alá vetni, vagy teljes minőségirányítási rendszert működtetni.

d) EK-típustanúsítvány

EK-típustanúsítvány: a tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak. [Mvt. 87. § 1/C. pont]

da) EK-típustanúsítvány alapján történik

nemzetközi szerződés ezirányú rendelkezése hiányában az EGT-államok területén kívül gyártott, 1. kategériába tartozé védőeszköz,

a 2. és

a 3. kategériájú védőeszközök

megfelelősége tanúsítása.

db) EK-típustanúsítvány kiadása

EK-típustanúsítványt bejelentett tanúsíté szervezet ad ki a lefolytatott EK típusvizs-gálat keretében.

Az EK típusvizsgálatot a kérelmezőnek kell kezdeményezni, és a kérelmet csak egyetlen tanúsíté szervezethez lehet benyújtani

Az EK-típustanúsítvány kiadását a vizsgáló szerv típusvizsgálati jegyzőkönyve birtokában a kérelmezőnek a választása szerinti tanúsíté szervnél kell kezdeményeznie.

Érvényességi idő: az EK-típustanúsítványnak időbeli hatálya nincs,

Érvényvesztés oka lehet:

Ha a vizsgálati jegyzőkönyv a felhasznált anyag vagy egyéb valészínűsíthető ok miatt olyan megállapítást tartalmaz, amelyek miatt a vizsgált védőeszköz védelmi szintje csökkenhet, akkor a vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott, a védőeszköz védelmi szintje változatlanságátjelző időpontig tartó érvénnyel lehet kiadni az      EK-típustanúsítványt. [18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 9. § (3) bekezdés]

Ha a tanúsíttaté a védőeszközt a hiteles mintapéldányhoz képest annak szerkezeti kialakítása, alkatrészei, a felhasznált anyagok vagy azok minősége tekintetében úgy változtatja meg, hogy az eltérés médosítja a védőeszköz védelmi szintjót, új EK-típustanúsítvány kiadását kell kérnie. A védőeszköz védelmi szintjónek változtatásával nem járó módosítás esetén a tanúsíttaté bejelentésére a tanúsíté szervezet a kiadott EK-típustanúsítvány hatályát kiterjesztheti, vagy új EK-típustanúsítványt adhat ki. [18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 11. § (1) bekezdés]

Az EK-típustanúsítvány az ezt követően gyártásra kerülő védőeszköz vonatkozásában érvényét veszti. = a védőeszköz megfelelőségének tanúsítása alapjaként szolgáló - az EK típusvizsgálat alapját képező - előírás megváltozik, vagy = a védőeszközön olyan mértékű változtatást hajtottak végre, hogy a védőeszköz védelmi szintje, szerkezeti kialakítása eltér az EK típusvizsgálat alapján kapott eredményektől, a megfelelőségének tanúsítása alapját képező követelményektől, illetve a hiteles mintapéldánytól [18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet 12. §]

Az EK-típustanúsítvány nem ruházhaté át!

 dc) EK- típustanúsítvány bemutatása

A tanúsíttaté köteles a vásárlé kérésére lehetővé tenni, hogy a védőeszköz EK-típustanúsítványát - másolat formájában - megtekinthesse.

dd) Egyéni védőeszközök jelölése

Az EK-jelölést valamennyi védőeszközön kötelező elhelyezni.

A védelmi képességre utalé piktogramokat a honosított harmonizálé szabványok tartalmazzák.

 

7. EK-típustanúsítvány kiadására jogosult szervezetek

A 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet előírása szerint a kijelölés olyan eljárós, amelynek során a kijelölő megállapítja a bejelentett szervezetté válás feltételeinek meglétét.

Tanúsíté, illetőleg ellenőrző szervezet: a megfelelőségértékelési eljárósban tanúsítéi, illetőleg ellenőrzési tevékenység végzésére - a kijelölő által megállapítottan - felkészült, a bejelentés feltételeinek eleget tevő szervezet.

A tanúsíté, illetőleg ellenőrző szervezet feladatkörének meghatározása a kijelölés terület, amely a kijelölő által elismert egyéni védőeszköz típusra vonatkozó tanúsítási (egyben vizsgálói), illetve ellenőrzési tevékenység.

A kijelölési eljáróst az OMMF keretében működő Kijelölést Előkészítő Bizottság végzi, a Kijelölő Okiratot a szociális és munkaügyi miniszter adja ki.

Bejelentett szervezet: az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak bejelentett, az Európai Bizottság által visszaigazolt bejelentés alapján a megfelelőségértékelési eljárósban tanúsítéi, illetve ellenőrzési tevékenység végzésére Kijelölő Okirattal rendelkező, az Európai Bizottság által az Európai Unió Hivatalos Lapjában feladata és azonosíté száma megjelölésével közzétett szervezet;

A bejelentés a kijelölő feladata, amit a kijelölő az OMMF útján teljesít.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2016.

- Egy nagy minimálbér-emelés csak fokozná a munkaerőpiaci bajokat

- Már félig rokkant a magyar, mire eléri a nyugdíjkorhatárt

- Félezren maradhatnak munka nélkül Hargita megyében

- Varga: közel a kompromisszum

- A kamionsofőrök helyét is átveszik a robotok

- Kedvezőtlenül alakul a migránsok munkaerő-piaci integrációja

2012.

- Jövőre is támogatja a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását a kormány

2011.

- Negyedmillió közmunkás

- A rokkantsági ellátás legkevesebb a minimálbér 30 százaléka lehetne

2005.

- Egyelõre nincs alku a minimálbérrõl

2004.

- A prémium évek programról - Lehetõség a nyugdíj elõtt álló köztisztviselõknek

- Több mint 57 milliárd forint humánerõforrás-fejlesztésre

Ön a 57228 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.196.190.32